Effect van nieuwe bedrijfscombinatiesEffect van bedrijfscombinaties

De oprichting van Bridon-Bekaert Ropes Group
On 7 December 2015 maakte Bekaert bekend dat het een overeenkomst getekend had met Ontario Teachers’ Pension Plan (Ontario Teachers’), de eigenaar van Bridon, voor de oprichting van Bridon-Bekaert Ropes Group, een nieuwe joint venture waarin Bekaert en Ontario Teachers’ voorzagen een belang van respectievelijk 67% en 33% te hebben. De nieuwe groep zal de kabel- en advanced cords-activiteiten samenvoegen, die bestaan uit 19 productievestigingen in 11 landen, marktgedreven R&D en een wereldwijd verkoops- en distributienetwerk. 
Op 28 juni 2016 hebben Bekaert en Ontario Teachers’ de finale fusie van de wereldwijde kabel- en advanced cords-activiteiten van Bekaert en Bridon succesvol afgerond.
Bekaert brengt zijn advanced cords-activiteiten in en zijn stevig uitgebouwde aanwezigheid in staalkabels in Latijns-Amerika, Canada en Australië. Bridon heeft met kabeldraad, strengen, staalkabels en synthetische kabels sterke posities in Europa en de VS. De fusie zal zowel operationele als commerciële synergieën tot gevolg hebben. De complementaire geografische en sectorprofielen zouden een groei moeten mogelijk maken vooruit op de markt; de combinatie van sterkte in kabel- en draadtechnologie zal een platform tot stand brengen dat zich sterk zal onderscheiden in de hoogwaardige kabelmarkten.  Uit deze fusie ontstaat ’s werelds leidende kabelgroep met een jaaromzet van ongeveer USD 650 miljoen (huidig equivalent van € 580 miljoen) in een genormaliseerde business context. De groep zal in een genormaliseerde business context naar schatting ongeveer USD 350 miljoen (€ 315 miljoen aan huidige koersen) toevoegen aan Bekaerts geconsolideerde omzet op jaarbasis. De Groep verwacht lagere cijfers in de eerstkomende twee jaar omwille van de huidige vraaginstabiliteit in de olie-en-gassector en de mijnbouw. 
  • Bekaert heeft de volgende vestigingen ingebracht in Bridon-Bekaert Ropes Group: de WRI staalkabelfabrieken in Canada, de VS en Australië, Bekaert Cimaf in Brazilië, Prodinsa in Chili, Procables in Peru en de advanced cords-activiteiten in Aalter (België) en Shenyang (China). Ook de verkoops- en klantendiensten van de geïntegreerde staalkabelactiviteiten binnen Bekaerts draadvestigingen in Qingdao (China) en Shah Alam (Maleisië) worden vanaf nu beheerd door de nieuwe groep. Ongeveer 1 000 medewerkers hebben Bridon-Bekaert Ropes Group vervoegd.
  • Ontario Teachers’ heeft zijn volle eigendomsbelang in Bridon ingebracht in Bridon-Bekaert Ropes Group, waaronder: de staaldraad-, staalkabel- en synthetischekabelfabrieken in Doncaster, Newcastle en Coatbridge (VK), in Exeter, Hanover en Wilkes Barre (PA, VS), in Gelsenkirchen (Duitsland), Hangzhou (China), Jakarta (Indonesië) en de ScanRope fabriek in Tønsberg (Noorwegen). Bovendien werden ook alle commerciële en dienstencentra wereldwijd geïntegreerd in de nieuwe groep. Ongeveer 1 500 medewerkers hebben Bridon-Bekaert Ropes Group vervoegd. 

De initiële verwerking van de bedrijfscombinatie die in dit tussentijds verslag weergegeven wordt is voorlopig, aangezien de overname pas afgerond werd op het einde van het eerste semester.
Het bleek onmogelijk om in dit korte tijdsbestek de volledige evaluatie tegen reële waarde van de overgenomen activa en verplichtingen alsook de geïdentificeerde voorwaardelijke verplichtingen te organizeren en rond te krijgen. Daarom werd de toewijzing van de aankoopprijs voorlopig gebaseerd op de boekwaarde in de balansen van de overgenomen entiteiten, die een negatief nettoactivatotaal van € 107 miljoen te zien geven. De belangrijkste reden ligt bij de in hoge mate door schulden gedragen financieringsstructuur van Bridon, waardoor de overgenomen nettoschuld oploopt tot € 297,6 miljoen.

De minderheidsbelangen die ontstaan in de overgenomen entiteiten werden voorlopig gewaardeerd tegen hun aandeel in de boekwaarde van de overgenomen nettoactiva. Aangezien de overnamevergoeding bestond uit een belang van 33% in Bekaerts advanced cords- en wereldwijde kabelactiviteiten, werd deze gewaardeerd tegen de reële waarde van de afgestane minderheidsbelangen op basis van de tussen de partners overeengekomen aandelenwaardering.

De verwerking van de bedrijfscombinatie resulteerde in een voorlopige goodwill van € 124,2 miljoen, die voornamelijk het belang van deze transactie voor Bekaert weerspiegelt om zijn globale concurrentiepositie te verstevigen. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verworven nettoactiva per balanspost, vóór het effect van reëlewaardeaanpassingen overeenkomstig IFRS 3, ‘Bedrijfscombinaties’, en de goodwillberekening. Tevens wordt hierin het bedrag verduidelijkt dat in het geconsolideerd kasstroomoverzicht getoond wordt als ‘nieuwe bedrijfscombinaties’.

Totaal
in duizend € 
Boekwaarde vóór
verwerving
 
Reëlewaarde-
aanpassingen
 
Reële waarde
 Immateriële activa 46 637  46 637 
 Materiële vaste activa 118 688  118 688 
 Uitgestelde belastingvorderingen 911  911 
 Leningen en financiële vorderingen op meer dan een jaar 123  123 
 Overige vaste activa 6 707  6 707 
 Voorraden 54 195  54 195 
 Handelsvorderingen 38 281  38 281 
 Betaalde voorschotten 20  20 
 Overige vorderingen 7 324  7 324 
 Geldbeleggingen 5 857  5 857 
 Geldmiddelen en kasequivalenten 29 830  29 830 
 Overige vlottende ativa 5 481  5 481 
 Voorzieningen voor personeelsbeloningen op meer dan een jaar -4 273  -4 273 
 Overige voorzieningen op meer dan een jaar -13 152  -13 152 
 Rentedragende schulden op meer dan een jaar -301 887  -301 887 
 Uitgestelde belastingverplichtingen -25 816  -25 816 
 Overige verplichtingen op meer dan een jaar
-16  -16 
 Rentedragende schulden op ten hoogste een jaar -25 651  -25 651 
 Handelsschulden -24 437  -24 437 
 Voorzieningen voor personeelsbeloningen op ten hoogste een jaar
-2 995  -2 995 
 Overige voorzieningen op ten hoogste een jaar -1 188  -1 188 
 Verplichtingen met betrekking tot winstbelastingen -407 
-407 
 Ontvangen voorschotten -979  -979 
 Overige verplichtingen op ten hoogste een jaar -14 583  -14 583 
 
 Totaal van de nettoactiva verworven in de bedrijfscombinatie

107 187 


107 187
 
 Ontstane minderheidsbelangen in de overgenomen entiteiten -46 480  -5 820  -52 300 
 Minderheidsbelangen ontstaan bij de overgenomen partij 35 315  35 315 
 Goodwill     124 172 
 Betaalde overnamevergoeding     0 
 Verworven geldmiddelen      29 830 
 Nieuwe bedrijfscombinaties -29 830 

Omdat de overname op 28 juni afgerond werd, werden de financiële staten van 30 juni gebruikt als openingsbalans op de overnamedatum, en werden geen winst-en-verliesrekeningseffecten opgenomen behalve de opgelopen kosten in verband met de overname.

De kosten in verband met de overname, die in hoofdzaak bestonden uit honoraria van consultants, bedroegen € 6,3 miljoen en werden opgenomen in eenmalige opbrengsten en kosten.

We use cookies in order to let you fully experience this website. Cookies are small files we put in your browser to mainly track usage or remember your settings of our site but they don’t tell us who you are. Want to know more about how we use these Cookies please read our Cookie policy.
Close