Effect van afgestoten activiteitenEffect vanafgesloten aciviteiten

Integratie van Bekaerts voormalige volle dochteronderneming in Sumaré (Brazilië) binnen het BMB partnerschap
Op 21 juni 2017 hebben Bekaert en ArcelorMittal de transactie afgerond over de integratie van Bekaerts voormalige volle dochteronderneming in Sumaré (Brazilië) binnen het BMB (Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda) partnerschap. In lin met de aandeelhoudersstructuur van de BMB joint venture is ArcelorMittal meerderheidsaandeelhouder geworden (55,5%) van de staalkoordvestiging in Sumaré en behoudt Bekaert de resterende aandelen (44,5%). Met deze transactie breiden Bekaert en ArcelorMittal hun partnerschap in Brazilië verder uit met als doel de operationele schaalgrootte en technologische competenties van de staalkoord business in het land optimaal te benutten, ten voordele van de klanten.
De omzet van de vestiging in Sumaré bedroeg € 41 miljoen in de eerste jaarhelft van 2017, goed voor een nettoresultaat van ongeveer € 6 miljoen. Vanaf 1 juli 2017 wordt de vennootschap - die werd hernoemd tot ArcelorMittal Bekaert Sumaré Ltda – verwerkt volgens de equity-methode: 44,5% van het nettoresultaat van de vennootschap wordt voorgesteld als ‘aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen’.
Onder IFRS wordt de transactie verwerkt in twee stappen: (1) de afstoting van Bekaerts volle belang (100% van de aandelen) in Bekaert Sumaré Ltda; en (2) de overname van 44,5% van de aandelen van de afgestoten vennootschap tegen reële waarde. De tweede stap vereist een reële waardering van de overgenomen nettoactiva met het oog op de bepaling van de goodwill die ontstaat uit de transactie. De transactie resulteert in de boeking van een goodwill ten bedrage van € 2,7 miljoen (zie toelichting 6.2. ‘Goodwill’). Dit bedrag wordt voorgesteld als deel van de deelnemingen in joint ventures en geassocieerde ondernemingen.
Vanuit boekhoudkundig oogpunt zin de activa en verplichtingen op jaareinde 2016 geherclassifceerd als aangehouden voor verkoop en waren op het moment van de afstoting nog steeds in die zin geclassifceerd. Om analytische redenen zin ze evenwel opnieuw geherclassifceerd van aangehouden voor verkoop naar de originele balansrubrieken in de openingsbalans van 2017 en, aangepast met alle daaropvolgende bewegingen tot op het moment van de afstoting, voorgesteld als ‘uit consolidatie genomen’ omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers in de betrokken toelichtingen onder 6. ‘Balanselementen’.
 
in duizend €  Totaal afstotingen
 Immateriële activa 870
 Materiële vaste activa 32 751
 Overige vaste activa 5 393
 Uitgestelde belastingvorderingen 2 003
 Voorraden 9 544
 Handelsvorderingen 28 501
 Betaalde voorschotten 278
 Overige vorderingen 6 861
 Geldmiddelen en kasequivalenten 14 014
 Overige vlottende ativa 150
 Voorzieningen voor personeelsbeloningen -85
 Overige voorzieningen -6 097
 Rentedragende schulden op meer dan een jaar -503
 Uitgestelde belastingverplichtingen -6 926
 Rentedragende schulden op ten hoogste een jaar -306
 Handelsschulden -9 750
 Personeelsbeloningen op ten hoogste een jaar
-2 057
 Verplichtingen met betrekking tot winstbelastingen -4 373
 Overige verplichtingen op ten hoogste een jaar -1 689
 
 Totaal afgesloten nettoactiva

68 579
 Winst bij verkoop van activiteiten (verkochte belangen) 18 148
 Winst bij verkoop van activiteiten (weerhouden belangen) 14 552
 Reële waarde van de weerhouden participatie -45 069
 Afgestane geldmiddelen - 14 014
 Uitgestelde betalingen -4 600
 Inkomsten uit verkoop van deelnemingen 37 596